Logo Anchor IP

Privacy verklaring

Introductie. Deze privacy verklaring (“Verklaring”) informeert u over het verzamelen, gebruiken, bewaren en vrijgeven van uw gegevens door Anchor Intellectual Property (“Anchor IP“).

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij zullen uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Verwerking van uw gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

Over Anchor IP. Anchor IP is de Nederlandse eenmanszaak van mr. A.M.M. (Diana) Versteeg. De eenmanszaak is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77658019 en is gevestigd aan de Roggeveenstraat 95, 2518 TL, Den Haag, Nederland.

De diensten van Anchor IP omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het geven van juridisch advies over alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht, het beoefenen van de advocatuur op het gebied van het Intellectuele Eigendomsrecht, het publiceren van e-books, boeken, webinars, lezingen, online training en juridische diensten over alle aspecten van Intellectuele Eigendom. Anchor IP helpt ook bij onder andere het onderzoeken, registreren, beheren en vernieuwen van Intellectuele Eigendomsrechten. Alle juridische producten en diensten van Anchor IP worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Diensten“.

Toepassing. Deze Verklaring is van toepassing op de gegevens die Anchor IP over u verzamelt via de hoofdwebsite www.anchor-ip.com, via de verschillende sociale mediakanalen van Anchor IP, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram (hierna gezamenlijk: “Online Media“), of tijdens een gesprek of telefonisch. Het gaat in deze Verklaring om gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon (“Persoonsgegevens”).

Welke Persoonsgegevens verwerkt Anchor IP?

Anchor IP kan de volgende categorieën Persoonsgegevens verzamelen en verwerken: naam, geslacht, contactgegevens (adres, email, telefoonnummer, faxnummer), kopie paspoort of identiteitsbewijs (waarin het BSN nummer onleesbaar is gemaakt), bedrijfsinformatie, financiële informatie en overige informatie die u verstrekt in verband met de Diensten van Anchor IP of informatie die Anchor IP van u, of over u, kan verkrijgen, bijvoorbeeld via een wederpartij in een juridisch conflict of via openbare bronnen. In voorkomend geval verzamelt Anchor IP ook zelf Persoonsgegevens, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met een persoon, bedrijf of instelling.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerkt Anchor IP uw Persoonsgegevens?

“Verwerken” betekent dat uw Persoonsgegevens worden vastgelegd, indien nodig geactualiseerd en bewaard zolang als dit nodig is.

Anchor IP verwerkt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om haar Diensten zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te kunnen
 • Om een overeenkomst van opdracht met u aan te kunnen gaan of uit te
 • Om uw vragen te
 • Om u training te kunnen geven of u van interessante juridische informatie te
 • Om facturen te kunnen versturen en om declaraties te innen of om eventueel teveel betaalde voorschotten terug te kunnen
 • Om zich te kunnen verweren tegen een (tucht)klacht of andere procedure.
 • Anchor IP bewaart een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs omdat het op grond van de gedragsregels die gelden voor advocaten verplicht is om cliënten te identificeren en bewijs daarvan vast te leggen. Deze verplichting kan ook voortvloeien uit de Wet op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het BSN- nummer wordt onleesbaar gemaakt omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking
 • Namen van cliënten en informatie over dossiers worden ook gebruikt om te kunnen controleren op de aanwezigheid van mogelijke conflicterende belangen. Persoonsgegevens van andere personen dan cliënten worden gebruikt indien dat noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van cliënten.
 • Uw e-mailadres wordt verder gebruikt om u af en toe een update te sturen over de dienstverlening van Anchor IP of voor u relevante juridische ontwikkelingen. Indien u een opdracht aan Anchor IP heeft verstrekt is er sprake van een zogenaamde “bestaande klantrelatie” en stuurt Anchor IP u deze mailings op grond van het gerechtvaardigd belang. Indien u niet eerder gebruik heeft gemaakt van de diensten van Anchor IP, zal Anchor IP u dergelijke berichtgeving alleen sturen indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend. U kunt zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar: versteeg@anchor-ip.com.

  De gegevens die Anchor IP verzamelt over de bezoekers van de website www.anchor-ip.com worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan deze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd bewaard. Anchor IP maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

  Hoe lang bewaart Anchor IP uw Persoonsgegevens?

  Anchor IP bewaart haar dossiers, en de Persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is.

  Daarnaast bewaart Anchor IP de administratie, waaronder de facturen en andere documenten waarop de Persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

  De gegevens over websitebezoekers worden tot twee jaar na het bezoek aan de website bewaard.

  Met wie deelt Anchor IP uw Persoonsgegevens?

  Anchor IP zal uw Persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken voor zover dit nodig is voor een optimale dienstverlening. Derden zijn bijvoorbeeld gerechtelijke instanties, deskundigen, deurwaarders, merkonderzoeksbureaus, enzovoorts. Soms is Anchor IP verplicht uw Persoonsgegevens te verstrekken aan derden op grond van de wet, regelgeving of gedragsregels. Dergelijke derden zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Nederlandse orde van advocaten of andere toezichthoudende of met openbaar gezag beklede instanties.

  Tot slot verstrekt Anchor IP uw Persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor IT, CRM, het onderhoud van de de website en de financiële administratie. Het betreft dan bijvoorbeeld de IT- en CRM-dienstverlener, hosting- en cloudopslagprovider en boekhouder. Deze partners zijn mogelijk (mede) gevestigd buiten de EU. Anchor IP streeft er naar om alleen met partijen samen te werken waarvan bekend is dat zij de Europese privacyregels naleven en uw Persoonsgegevens alleen zullen worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten door deze derden.

  Hoe worden uw Persoonsgegevens beveiligd?

  Anchor IP heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo hanteert het kantoor zowel offline als online strenge toegangsautorisatie, wordt er regelmatig een backup van de server gemaakt en wordt gewerkt met beveiligde verbindingen. Waar mogelijk zal Anchor IP uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken in Nederland of in de Europese Unie, maar het kan voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan computers of servers die zich buiten Nederland bevinden, waar een of meer van onze dienstverleners actief zijn. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als in de Europese Unie, maar er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een land tenzij er adequate privacywetten van kracht zijn.

  Wat zijn uw rechten?

  U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw Persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie
  2. Het recht op rectificatie van uw Persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te

  Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen zie de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG.

  U kunt uw rechten uitoefenen door contact met Anchor IP op te nemen (zie hierna onder Contact).

  Anchor IP zal zo snel mogelijk reageren, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek. Soms kan Anchor IP niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als uw verzoek in strijd is met de geheimhoudingsplicht van advocaten of de wettelijke bewaartermijnen of als het verzoek onredelijk is. Anchor IP zal u hierover berichten.

  Klachten. Anchor IP verwerkt uw Persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk. Indien u desondanks een klacht heeft, meld dit svp zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd. Anchor IP zal uw klacht in behandeling nemen conform de Klachtenregeling, te vinden op de website www.anchor- ip.com. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij Anchor IP indient, kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Contact. U kunt contact opnemen met Anchor IP via telefoonnummer 06-21489197 of via e-mail diana.versteeg@anchor-ip.com of door te schrijven naar Anchor IP, Roggeveenstraat 95, 2518 TL in Den Haag. Redenen voor contact kunnen zijn dat u mogelijk na het lezen van deze Verklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het kantoor omgaat met uw Persoonsgegevens, of dat u gebruik wilt maken van uw in deze Verklaring genoemde rechten op grond van de AVG of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

  Wijzigingen. Anchor IP behoudt zich het recht voor deze Verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Bij ingrijpende wijzigingen zal een melding op de website worden geplaatst of zal Anchor IP u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

  Den Haag, januari 2022

  ×